Bộ sưu tập

Custom Collection

Vui lòng đăng nhập để sử dụng Bộ sưu tập tùy chỉnh và sắp xếp các bài đăng vào bộ sưu tập.

Làm thế nào nó hoạt động?

Đăng nhập

Bộ sưu tập tùy chỉnh chỉ có sẵn cho người dùng đã đăng nhập, vì vậy hãy đăng nhập hoặc đăng ký ngay bây giờ.

Thêm bài đăng vào bộ sưu tập

Chọn các bài đăng bạn thích và thêm chúng vào các bộ sưu tập khác nhau mà bạn đã tạo trước đây. Bạn có thể xóa các mục riêng lẻ, xóa và xóa toàn bộ bộ sưu tập.

Duyệt qua Bộ sưu tập của bạn

Dễ dàng tìm thấy các bài đăng mà bạn đã sắp xếp trước đó thành bộ sưu tập. Tuy nhiên, những người dùng khác sẽ không có quyền truy cập vào Bộ sưu tập tùy chỉnh của bạn, trừ khi bạn đặt chúng ở chế độ Công khai.